Bezpieczne przejazdy Taxi w Zakopanem tylko z Zone – Taxi Zone

UCHWAŁA nr XXVI/ 242/2004 W sprawie: określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasto Zakopane

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 200r. Nr 50 poz. 601 z poźn. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Zakopane przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kierowca taksówki zobowiązany jest na żądanie pasażera, udostępnić mu do wglądu egzemplarz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu.

§ 2

W taksówce powinna być umieszczona widoczna informacja dotycząca:
1) organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych – Burmistrza Miasta Zakopane;
2) posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/242/2004
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 listopada 2004 r.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Taksówki oczekują na pasażerów wyłącznie w miejscach, które są ograniczone znakami oznaczającymi: początek i koniec postoju TAXI.
2. Miejsca wyznaczonego na postój TAXI nie wolno traktować jak parkingu tj: opuszczać pojazdu na czas oczekiwania na pasażera.
3. Taksówki są obowiązane oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój.

§ 2

1. Pasażer może dokonać wyboru taksówki niezależnie od miejsca zajmowanego przez nią na postoju.
2. Taksówka może być zatrzymana i zajęta również poza postojem, jeśli przepisy o ruchu drogowym tego nie zabraniają.

§ 3

1. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótsza drogą, chyba, że pasażer świadomie godzi się na przewóz inną drogą lub tego żąda.
2. Zajęcie miejsca w taksówce przez pasażera traktuje się jako zawarcie umowy o przewóz osób ze wszystkimi tego prawnymi skutkami.
3. Kierowca taksówki zobowiązany jest wykonać usługę bez względu na długość zamówionego przez pasażera kursu.

§ 4

Kierowca taksówki może przewozić pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera.

§ 5

1. Ustaloną na podstawie przepisów szczególnych należność za przejazd taksówka określają wskazania taksometru; pasażer jest zobowiązany uiścić należność nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.
2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję „kasa”.

§ 6

1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu oraz sprawdzić, czy pasażer nie pozostawił w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów.

2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje z nimi stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.

§ 7

Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenie pojazdu, w tym szkody spowodowane z przewozem bagażu i zwierząt domowych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Rozdział 2
Przewóz osób

§ 8

1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta , inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowych należności.

2. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

3. Należność za przejazd taksówka reguluje tylko jeden pasażer: kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności, w jakich korzystali oni z przejazdu.

§ 9

Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod opieką której znajduje się dziecko, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego; w takim razie należność za usługę uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry.

§ 10

Kierowca taksówki, w miarę możliwość, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie.

§ 11

1. Na żądanie pasażera kierowca jest zobowiązany wydać rachunek za przejazd.

2. Rachunek powinien zawierać w szczególności datę wystawienia ,oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotę należności za przejazd oraz pieczęć z danymi kierowcy.

§ 12

Kierowca ma prawo odmówić wykonania przewozu lub rozpoczęty przewóz przerwać tylko wtedy, gdy pasażer:
1. Znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
2. Spożywa w taksówce alkohol lub inne środki odurzające;
3. Zachowaniem swoim uzasadnia obawę o zdrowie lub życie kierowcy lub o uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu.

 
Rozdział 3
Przewóz bagażu w taksówce osobowej

§ 13

1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej należności, bagaż podręczny oraz, za zgodą kierowcy, psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich ciężar i wielkość nieprzekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy.

2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności: walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.

3. Z zachowaniem warunków w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz w szczególności nart z kijkami, wózków dziecinnych, inwalidzkich składanych oraz – na ryzyko pasażera – m. in. telewizorów i radioodbiorników.

4. Nie dopuszcza się przewożenia taksówką osobową bagażu wystającego poza granice pojazdu.

§ 14

1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu taksówki.

2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego (poza sprzętem służącym do napraw samochodu oraz butli gazowej będącej elementem instalacji gazowego zasilania pojazdu).

3. Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków, o których mowa w § 13 ust. 2.

4. Kierowca jest zobowiązany do załadunku i wyładowania bagażu pasażera z bagażnika taksówki.

§ 15

Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, w szczególności broni, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących, przedmiotów cuchnących oraz zwłok i szczątków ludzkich.

Rozdział 4
Informacja o opłatach za przejazd taksówkami osobowymi

§ 16

1. Kierowca taksówki jest obowiązany do trwałego umieszczenia na szybie prawych, tylnych drzwi informacji widocznej dla pasażera z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, o stosowanych cenach oraz ulgach, zniżkach i zasadach ich udzielania, obejmujących:

1) opłatę początkową dla wszystkich taryf,
2) opłatę za przejazd jednego kilometra w granicach administracyjnych miasta Zakopane, w dzień powszedni (nie będący świętem) , między godziną 6.00 a 22.00,
3) opłatę za przejazd jednego kilometra w granicach administracyjnych miasta Zakopane w porze nocnej (tj. między godziną 22.00 a 6.00) oraz niedziele i święta,
4) opłatę za jedna godzinę postoju dla wszystkich taryf.

§ 17

Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocna lub odwrotnie, kierowca jest zobowiązany przełączyć taksometr na odpowiednia taryfę i powiadomić o tym pasażera.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 18

1. Kierowcy taksówki zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w trakcie przewozu osób.

2. Kierowca taksówki może umieścić wywieszkę o zakazie palenia tytoniu.